Skip to content

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer?

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer?

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer? Een belangrijke vraag als jullie gaan scheiden en jullie kinderen hebben. Heel belangrijk is het in ieder geval om te weten, dat kinderalimentatie niet bedoeld is om een ex te pesten maar wel om een bijdrage te leveren voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Jullie hebben immers de wettelijke verplichting om als ouders naar draagkracht bij te dragen in deze kosten. Onder de kosten van opvoeding en verzorging kun je alle kosten verstaan, die jullie kinderen in staat stellen om op een vergelijkbaar niveau te leven als zij gewend waren voor de scheiding. In de volksmond heet dit kinderalimentatie.

Hoe bepaal je de hoogte van kinderalimentatie

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer? Draagkracht

In een mediation maakt in de regel de mediator voor jullie een draagkrachtberekening. Deze geeft op basis van de TREMA-normen aan wat een reële bijdrage is in de kosten van opvoeding en verzorging. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen zoveel mogelijk kunnen worden voorzien van onderdak, voeding en kleding, alsmede bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging, het kunnen volgen van een schoolopleiding of het leren bespelen van een muziekinstrument. Het kind dient in staat te worden gesteld om zoveel mogelijk op een vergelijkbaar niveau te leven als dat het gewend was voor de scheiding. Bij dit zoveel mogelijk wringt daarmee ook direct de schoen:

Twee gezinnen kosten voor jullie nu eenmaal meer dan wanneer jullie samen in één gezin verblijven en wel op twee manieren. Dat betekent dan ook, dat jullie geld te kort komen om de kinderen op hetzelfde niveau te laten leven. Op het moment, dat jullie je dat realiseren en ook accepteren, ontstaat er een nieuwe situatie: jullie zullen compromissen moeten sluiten en de door de mediator gemaakte alimentatieberekening brengt ineens een heel andere emotie teweeg, namelijk een van begrip en berusting.

Zelfs als jullie wel voldoende inkomen hebben om volledig bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van jullie kinderen, is er het risico, dat de kinderalimentatie beperkingen oplevert voor de hoogte van de partneralimentatie. De wetgever heeft nu eenmaal bepaald, dat de zorg voor kinderen gaat boven de zorg voor jullie zelf.

Dat dit tot onzekerheid leidt moge duidelijk zijn. De zorg voor kinderen gaat echter voor alles. De wetgever heeft daarmee maar één doel voor ogen: Het welzijn van het kind, aan de hand van de opvoeding en het levensonderhoud. En dit gaat soms ten koste gaat van de levensstandaard van een van beide of van beide ouders. Hiermee wordt nogmaals onderstreept, dat kinderen op geen enkele manier het slachtoffer mogen worden van de scheiding van hun ouders.

Hoe bepaal je nu eigenlijk wie wat in welke verhouding moet bijdragen?

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer? Co-ouderschap

Bij co-ouderschap verdeel je de verblijfskosten gelijk en de verblijfsoverstijgende kosten gelijkelijk in de verhouding van jullie beider draagkracht. Om af te stemmen, waar jullie het geld voor de verblijfsoverstijgende kosten aan besteden kunnen jullie een gezamenlijk kindrekening gebruiken. De gelden op deze rekening mogen in geen geval voor een ander doel worden gebruikt dan voor verblijfsoverstijgende kosten.

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer? Andere verblijfsafspraken

Bij andere verblijfsafspraken wonen de kinderen meer bij de verzorgende ouder dan bij de andere ouder.

De ouder waar het kind niet hoofdzakelijk verblijft, is dan meestal alimentatieplichtig tegenover de ouder waar de kinderen hoofdzakelijk verblijven (en vaak ook op diens woonadres zijn ingeschreven). De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening of wat de ouders onderling, op basis van redelijkheid en billijkheid, overeenkomen. 

 

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer? Wetgeving

Om te beginnen is het goed om kort stil te staan wat de wetgever beoogt met de kinderalimentatie in de wet- en regelgeving.

Jullie gaan scheiden en jullie hebben samen kinderen? Dan zijn jullie wettelijk verplicht om samen in een ouderschapsplan een omgangsregeling en een passende financiële regeling te treffen voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is verplicht en dient te worden aangewend om het kind te onderhouden en op te voeden. Het is dus een (verplichte) bijdrage in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud. Hiermee worden alle kosten, dus ook onderdak en voeding, bedoeld.

  • Hoogte kinderalimentatie

Scheidende ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen, bij de ouder waarbij zij hoofdzakelijk wonen, kunnen worden voorzien van onderdak, voeding en kleding, alsmede het bijvoorbeeld lid zijn van een sportvereniging, het kunnen volgen van een schoolopleiding of het leren bespelen van een muziekinstrument. Het kind dient in staat te worden gesteld om op een vergelijkbaar niveau te leven als dat het gewend was voor de scheiding.

De ouder waar de kinderen “niet hoofdzakelijk” verblijven, is in de meeste gevallen alimentatieplichtig jegens de ouder waar de kinderen “hoofdzakelijk” verblijven (en vaak ook op het woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente). De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening of wat de ouders onderling, op basis van redelijkheid en billijkheid, overeenkomen. De hoogte van de alimentatie is een vast bedrag per maand en dient ter aanvulling op de bijdrage die de andere ouder zelf al levert.

De rechter beoordeelt het bedrag dat door de alimentatieplichtige ouder wordt bijgedragen. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander hoger bedrag vast. Als het niet lukt om samen deze financiële afspraken met betrekking tot de kosten voor de opvoeding en het levensonderhoud te maken, dan stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken tussen de ouders of het oordeel van de rechter komen in het ouderschapsplan of de beschikking te staan en worden conform de wetgeving uitgevoerd. De alementatieplichtige ouder is wettelijk verplicht de alimentatie naar de ouder over te maken, op een door die ouder bepaalde bankrekeningnummer, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dan bepaalt het kind zelf op welk rekeningnummer de alimentatie dient te worden voldaan.

  • Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. Vanaf het 21e tot het kind 23 jaar en soms 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Indien het kind eigen inkomen genereert of wanneer de studieresultaten te wensen overlaten, heeft de alimentatieplichtige het recht de alimentatiebetalingen te stoppen.

  • Betalingsachterstandkinderalimentatie

Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, dan kan de verzorgende ouder voor hulp terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Deze instantie heeft de bevoegdheid het voldoen van de alimentatie af te dwingen, desnoods door middel van loonbeslag.

  • Jaarlijkse wijziging alimentatie

De hoogte van de alimentatiebedragen wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de loonstijgingen en de inflatie. Dit wordt de indexering van de alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het gewijzigde bedrag dient dus per december al te worden voldaan.

  • Co-ouderschap

Een discussiepunt is tegenwoordig de alimentatieplicht tijdens een omgangsregeling die wordt erkend als co-ouderschap. Althans, door de ouders. Want co-ouderschap wordt niet wettelijk erkend, het is een vorm in de omgangsregeling, waarbij het kind tenminste 5 van de 14 dagen per twee weken bij de ouder verblijft waar het niet hoofdzakelijk verblijft. In dergelijke situaties kunnen de ouders afwijkende afspraken maken met betrekking tot de alimentatie. Hierbij kan worden gedacht aan het weglaten van de kosten van kost en inwoning. Deze afwijkende afspraken gelden niet langer dan dat het kind de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar.

Maar, ook hier geldt weer dat de alimentatie verplicht is en dient te worden aangewend voor de opvoeding en het levensonderhoud van het kind.

 

Terug naar de werkelijkheid.

Bij wet is aldus geregeld dat de alimentatieplichtige de alimentatie op een bankrekeningnummer overmaakt van de alimentatiegerechtigde of diens wettelijke vertegenwoordiger. En dat is, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de alimentatiegerechtigde ouder. Deze ouder heeft het recht de alimentatie te innen en naar eigen goeddunken aan te wenden ten behoeve van de verzorging en opvoeding van het alimentatiegerechtigde kind. De alimentatieplichtige ouder heeft geen zeggenschap over deze gelden en kan hierop geen aanspraak maken noch bepalen waarvoor de gelden worden aangewend.

De alimentatieplichtige dient de alimentatie maandelijks vooruit te voldoen. Dit bedrag dient overeen te komen met het bedrag dat is overeengekomen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Het is best ingewikkeld. Kinderalimentatie, alimentatieplichtige, alimentatiegerechtigde en dan ook nog eens de invloed op partneralimentatie. Laat je niet gek maken door wat ieder om jou heen roept en laat je goed en transparant informeren over wat voor jullie de mogelijkheden zijn.

 

Scheiden en alimentatie

 

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×