Skip to content

scheiden en alimentatie alles wat je moet weten

Scheiden en alimentatie alles wat je moet weten

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over scheiden en alimentatie. In Nederland geldt namelijk een onderhoudsplicht, tijdens en enige tijd na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud noemen we alimentatie.

Bij een echtscheiding splitst het gezin zich op. Dat geldt dus ook voor de financiële zaken, waaronder het inkomen. De ex-partner met het hoogste inkomen is meestal de alimentatieplichtige. De ex-partner met het laagste inkomen is dan de alimentatiegerechtigde. 

Alimentatie aanvragen

Scheiden en alimentatie aanvragen

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je als plicht je partner te onderhouden. Dit houdt in dat je moet delen in de kosten van elkaars levensonderhoud en die van de kinderen. Ook na het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft de onderhoudsplicht gelden.

Scheiden en soorten alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangevraagd. En tegenwoordig is het echt niet meer zo dat alleen de man alimentatie moet betalen, ook steeds meer vrouwen moeten aan hun ex betalen.

Scheiden en partner alimentatie

Bij partneralimentatie gaat het om twee zaken: de behoefte en de draagkracht. Daarnaast speelt altijd, dat de alimentatiegerechtigde er nooit ten koste van de alimentatieplichtige beter van mag worden. Het alimentatiebedrag wordt dus berekend aan de hand van de behoefte bij degene die het nodig heeft en de draagkracht die degene heeft die moet betalen. Bij de behoefte kijkt de rechter naar het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en naar het uitgave- en inkomstenpatroon. Voor het berekenen van de draagkracht van de alimentatieplichtige kijkt de rechter naar als eerste naar diens inkomen.

Scheiden en bepaling inkomen voor alimentatie

Voor het bepalen van het inkomen van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde kijken we naar allen inkomensfactoren.

Zo kunnen de volgende inkomensfactoren van belang zijn:

 • Inkomen uit box 1: loon en bijvoorbeeld winst uit onderneming worden berekend en ook bonussen kunnen van belang zijn voor de hoogte van een inkomen
 • Inkomen uit box 2: Uitgekeerd dividend
 • Inkomen uit box 3: grote vermogens, waarop een iemand aantoonbaar rendement maakt is ook een bron van inkomen.

Zo kunnen aan de kostenkant de volgende factoren van belang zijn:

 • Een auto van de zaak
 • Betaalde pensioenpremies
 • Woonlasten
 • Premies ziektekosten
 • (grote) schulden

Zo zie je maar, dat een goede berekening van groot belang is en jullie financiële verhoudingen een stuk inzichtelijker maakt.

Scheiden en kinder alimentatie

De niet-verzorgende ouder zal in de meeste gevallen kinderalimentatie moeten betalen. De rechter zal hiervoor een aantal punten nagaan: de financiële behoefte van het kind/de kinderen, de draagkracht van de ouders en hoeveel de ouders – gelet op hun draagkracht – naar rato moeten bijdragen voor de zorg van de kinderen.

Afkoop alimentatie

Scheiden en alimentatie afkopen?

In sommige gevallen is het mogelijk voor de alimentatieplichtige om de alimentatie af te kopen als je in één keer van je betalingsplicht af te zijn.

Wanneer is alimentatie afkopen mogelijk?

Afkoop van alimentatie is alleen mogelijk bij partneralimentatie. Kinderalimentatie kun je niet afkopen. Die moet je altijd betalen tot het kind minimaal 18 jaar is. Dus als je helemaal van je betalingsverplichtingen af wilt komen, kan dat dus alleen als er geen kinderen in het gezin zijn.

Hoe is alimentatie afkopen mogelijk?

Het afkopen van partneralimentatie kan op twee manieren:
Afkopen alimentatie door middel van een geldsom
Afkopen van alimentatie met overbedeling

Scheiden en afkoop alimentatie met een geldsom

De alimentatieplichtige betaalt eenmalig een geldsom. De afkoopsom is dan gebaseerd op de hoogte en de duur van de partneralimentatie.

Scheiden en afkoop alimentatie door verrekening met inboedel

Dit houdt in de gehele inboedel wordt overgedragen aan de alimentatie ontvangende partij. De alimentatieplichtige krijgt dus niet uit de inboedel. Overbedeling kan ook inhouden dat de alimentatieontvanger bijvoorbeeld de gehele waarde van een polis van een levensverzekering krijgt.

Voordelen afkoop alimentatie bij scheiden

·         Je bent financieel volledig los van elkaar. Je hebt dus echt niets meer met elkaar te maken;

·         De afkoopsom is fiscaal aftrekbaar op uw inkomen. Let hierbij wel op het volgende: De Wet Inkomstenbelasting 2001 bepaalt dat aftrek echter pas mogelijk is als er sprake is van een ‘gewezen echtgenoot’. Dat betekent dat de echtscheiding helemaal is afgewikkeld en dat het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;

·         Voor de ontvanger van de afkoopsom is er een rentevoordeel die in een keer over een groot gedrag berekend wordt.

Nadelen afkoop alimentatie bij scheiden

·         Er is na afkoop geen herziening meer mogelijk. Dus als de alimentatieontvanger na een paar jaar gaat samenwonen, dan zou de alimentatieplichtige niet meer hoeven te betalen. Als er dus als helemaal is afgerekend, heeft de alimentatieplichtig in feite te veel betaald door vroegtijdig af te kopen;

·         Voor de alimentatieplichtige is er een rentenadeel, omdat hij/zij in een keer een groot vermogen kwijt is.

·         De uitkerende instantie van een bijstandsuitkering houdt bij geen rekening met afspraken over afkoop bij scheiding.

Partneralimentatielimentatie en bijstand

Als de alimentatieontvanger binnen de termijn van de wettelijke duur van de partneralimentatie  na het afkopen van de partneralimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de gemeente alsnog aankloppen bij de alimentatieplichtige omdat de onderhoudsplicht nog steeds geldig is en de duur daarvan nog niet verstreken is. De gemeente hoeft in zo’n geval geen rekening te houden met onderlinge afspraken zoals afkoop van een alimentatie.

Is alimentatie aftrekbaar

Alimentatie aftrekbaar voor de belasting

Als je alimentatie betaalt aan je ex-partner, dan mag je deze partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Het maakt niet uit of de alimentatie afspraken geregeld zijn via de rechter of dat dit een onderlinge afspraak is tussen jou en je ex-partner. Het gaat erom dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en dat deze door beide ex-partners zijn ondertekend.

Welke onderhoudsverplichtingen zijn fiscaal aftrekbaar?

Naast de periodieke betalingen van de partneralimentatie en losse aanvullingen daarop, zijn de volgende onderhoudsverplichtingen ook aftrekbaar:

 • Een afkoopsom van partneralimentatie of een koopsom voor een lijfrente die is gestort bij een verzekeraar;
  Ouderdomspensioen dat je als partneralimentatie doorbetaalt;
 • Betalingen voor verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde premies eerder hebt afgetrokken;
 • Bijstand die de Sociale Dienst betaalt aan je ex-partner en waarvan de kosten op jou verhaald zijn;
 • Andere onderhoudsverplichtingen zoals bijvoorbeeld periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding;
 • Een deel van het eigen woningforfait, als je ex-partner in de eigen woning blijft.

Welke uitgaven zijn niet fiscaal aftrekbaar?

Een aantal uitgaven kan je niet aftrekken. Eén van de belangrijkste is betaalde kinderalimentatie. Sinds 1 januari 2015 zijn kosten voor kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Ook advocaatkosten en de proceskosten voor het vaststellen, verlengen of beëindigen van de alimentatie kan je niet aftrekken.

Hoe bereken je alimentatie?

Alimentatie berekenen

Het berekenen van de kinderalimentatie en partneralimentatie is een uitgebreide handeling. Vooral bij de berekening voor de kinderalimentatie komt veel kijken.

Voordat je hierover mee gaat lezen is het heel belangrijk om je te realiseren, dat het om richtlijnen gaat. Dat betekent, dat elke berekening een “ongeveer” berekening is. Dat betekent, dat een andere berekening ook mogelijk is, zolang die maar niet een overduidelijke bevoordeling van de ontvangende partij oplevert.

Nog een punt, dat belangrijk is om je te realiseren is, dat kinderalimentatie van openbare orde is, wat betekent, dat kinderalimentatie altijd vóór de berekening van eventuele partneralimentatie gaat. De reden is duidelijk: kinderen kunnen financieel niet voor zichtzelf zorgen en volwassenen worden geacht dit wel te kunnen.

Nu je dit weet gaan we kijken naar de berekening van allereerst kinderalimentatie en als er nog ruimte si ook naar de berekening van partneralimentatie. We gaan daarvoor eerst het inkomen van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde bepalen, waarbij wel kijken naar inkomensfactoren en naar inkomensfactoren.

Zo kunnen de volgende inkomensfactoren van belang zijn:

 • Inkomen uit box 1: loon en bijvoorbeeld winst uit onderneming worden berekend en ook bonussen kunnen van belang zijn voor de hoogte van een inkomen
 • Inkomen uit box 2: Uitgekeerd dividend
 • Inkomen uit box 3: grote vermogens, waarop een aantoonbaar rendement wordt gemaakt is ook een bron van inkomen.

Zo kunnen aan de kostenkant de volgende factoren van belang zijn:

 • Een auto van de zaak
 • Betaalde pensioenpremies
 • Woonlasten
 • Premies ziektekosten
 • (grote) schulden

Zo zie je maar, dat een goede berekening van groot belang is en jullie financiële verhoudingen een stuk inzichtelijker maakt. Verder is een goede verwoording van jullie (afwijkende) afspraken in het convenant cruciaal.

Als de inkomens zijn bepaald, kunnen we gaan kijken of een bijdrage in de verzorging en opvoeding van jullie kinderen haalbaar is. Daarbij kijken we allereerst naar de omgangsregeling, die jullie afspreken en vervolgens houden we rekening met onder andere kinderbijslag, te ontvangen zorgkorting, kindgebonden budget en de draagkracht van de ouders.

Uiteindelijk levert dit bedragen op, die jullie kunnen gebruiken om vervolgens de definitieve bedragen voor de kinderalimentatie te bepalen.

Als dit allemaal is gedaan dan kun je kijken of er nog draagkracht overblijft om over partneralimentatie te kunnen praten en daar afspraken over vast te leggen.

Zo zie je maar, dat een goede berekening van groot belang is en jullie financiële verhoudingen een stuk inzichtelijker maakt. Verder is een goede verwoording van jullie (afwijkende) afspraken in het convenant cruciaal.

Wat is partneralimentatie?

 

Alimentatie – Partneralimentatie

In sommige gevallen kan je na je echtscheiding om partneralimentatie vragen of moeten betalen aan je ex-partner. Dit kan het geval zijn wanneer de verschillen tussen de inkomsten van allebei de partners groot zijn. Je betaalt dan in feite voor het levensonderhoud van je ex-partner.

 

Hoogte bedrag partneralimentatie

Je kunt samen de hoogte van het bedrag dat aan partneralimentatie betaald wordt bepalen. Als jullie er samen in goed overleg uit kunnen komen, is dat heel fijn. Maar dat lukt lang niet altijd. In dat geval zal je er wellicht met behulp van een onafhankelijk derde, zoals een mediator van Scheiden Anno Nu uit kunnen komen. Bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van degene die alimentatie zal ontvangen, naar wat de ontvanger verdient en wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige partner. Als de ontvanger nu niets of heel weinig verdient, zal de rechter ook kijken naar de mogelijkheid of de ontvanger een inkomen kan gaan krijgen of meer kan gaan verdienen (bijvoorbeeld door een baan te gaan zoeken, meer te gaan werken of een bijbaantje te nemen). Het is daarom altijd goed om daar bij de scheiding al naar op zoek te gaan. Het recht op partneralimentatie komt namelijk ook met een plicht om zoveel mogelijk je best te doen om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. Doe je dit niet dan kun je ofwel al tijdens de uitkeringsperiode dan wel direct daarna in grote problemen komen.

De hoogte van de partneralimentatie kan ieder jaar opnieuw vastgesteld aan de hand van de loonstijgingen.  Om te voorkomen, dat er bovenop een indexatie van de kinderalimentatie een grote ongelijkheid bestaat, wordt deze soms niet toegepast en wordt de automatisch indexatie vervangen door een andere clausule. Ook hier geldt, dat maatwerk op zijn plaats is

 

Betaling van partneralimentatie

Wist u dat partneralimentatie niet per se in geld uitgekeerd hoeft te worden? Dit gebeurt meestal wel, maar is niet verplicht. Het kan ook in natura betaald worden (bijvoorbeeld door middel van boodschappen of andere zaken als kleding of brandstof voor de auto). Het komt ook geregeld voor dat de alimentatieplichtige de partneralimentatie betaalt door het betalen van de hypotheeklasten of huur van de woning.  Als partijen kiezen voor een dergelijke alternatieve manier van voldoen aan hun verplichtingen over en weer is het belangrijk om dit goed vast te leggen om elk misverstand te voorkomen.

Duur van partneralimentatie

Tegenwoordig is de maximale duur voor het betalen van partneralimentatie 5 jaar, waarbij een aantal uitzonderingen geldt. In de regel moet deze duur voldoende zijn maar mocht zich toch een uitzonderlijke situatie voordoen, dan kun je een verlenging nodig aanvragen bij de rechter. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. Bij het aanvragen van verlenging moet goed aangetoond worden dat het onredelijk zou zijn als de alimentatie stopt.

Recht op alimentatie

Als je gaat scheiden of je relatie eindigt, dan heb je mogelijk recht op alimentatie. Of dat zo is, hangt af van jullie persoonlijke situatie: was er bijvoorbeeld sprake van een huwelijk, zijn er kinderen?

Kinderalimentatie

Wanneer er minderjarige kinderen in het gezin zijn, dan zijn beide ouders altijd verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Hoe deze kosten worden verdeeld over beide ouders hangt af van vele factoren.

Recht op partneralimentatie na een huwelijk

Waren jullie getrouwd en heeft één van jullie na de scheiding een te laag inkomen om zichzelf van levensonderhoud te voorzien? Dan kan degene met het laagste inkomen recht op partneralimentatie hebben van de meestverdienende ex-partner.

Recht op partneralimentatie na een geregistreerd partnerschap

Bij geregistreerd partnerschap gelden in principe dezelfde regels als bij een huwelijk. Dus ook hier heb je als partners van elkaar, net als bij een huwelijk, de plicht elkaar te voorzien in het levensonderhoud als één van beiden dat zelf niet kan betalen. Dus kan er sprake zijn van partneralimentatie bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Recht op partneralimentatie na samenwonen

Bij samenwonen heb je, als er geen samenlevingscontract is overeengekomen, geen wettelijk recht op partneralimentatie. Dat wil niet zeggen, dat jullie daar zelf geen afwijkende afspraken over kunnen maken. Uiteraard is een goede onderbouwing belangrijk om te voorkomen, dat er fiscale consequenties optreden.

Kinderalimentatie is altijd aan de orde als jullie samen kinderen hebben.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Bij co-ouderschap kiezen ouders ervoor na de scheiding hun verantwoordelijkheid en de zorg en opvoeding van de kinderen gelijkwaardig te verdelen. Niet alleen in tijd, maar ook de praktische en financiële zaken. Dit betekent niet automatisch dat beide ouders evenveel bijdragen in de kosten. Want het zal toch zeer vaak voorkomen dat de ouders niet eenzelfde inkomen hebben.

 

Gelijke huishoudens

Het uitgangspunt is dat de huishoudens bij co-ouderschap min of meer gelijkwaardig moeten zijn. Op basis hiervan is het verstandig om een draagkrachtberekening te maken zodat gekeken kan worden wat voor wie de kinderalimentatie moet zijn. De ouder die het meest daadkrachtig is, zal dan dus de meeste alimentatie betalen. De hoogte van de alimentatie kan je opnemen in het ouderschapsplan. Bij co-ouderschap hebben de ouders recht op de helft van de kinderbijslag. Maak je hier andere afspraken over, leg dit dan ook vast in het ouderschapsplan.

 

Kindrekening

Kies je voor co-ouderschap? Dan is een speciale kinderrekening openen wellicht een idee. Hierop stort je dan bijvoorbeeld de bijdrage voor de verblijfsoverstijgende kosten en maak je afspraken welke kosten van de kindrekening betaald worden.

Tot welke leeftijd ben je kinderalimentatie verschuldigd?

 

In Nederland is het betalen van kinderalimentatie verplicht tot het kind 18 jaar is. Daarna kan het zijn dat er nog het 21e levensjaar van het kind alimentatie betaald wordt.

 

18 jaar

Totdat een kind 18 jaar wordt, is het betalen van kinderalimentatie voor het levensonderhoud van het kind verplicht. De alimentatie wordt betaald aan de verzorgende ouder. Onder de kosten van levensonderhoud verstaan we niet alleen de kosten voor eten, drinken en kleding, maar ook bijvoorbeeld lidmaatschappen van sportclubs en feestjes.

 

18 tot 21 jaar

Meestal loopt het betalen van kinderalimentatie door tot het 21e levensjaar van het kind. De meeste kinderen zijn van hun 18e tot hun 21e nog niet in staat zichzelf in hun levensonderhoud te voorzien, omdat de meesten dan nog studeren. Van hun 18e tot 21e levensjaar wordt de alimentatie aan de kinderen betaald en niet meer aan de verzorgende ouder. De hoogte van de alimentatie blijft dan ook meestal gewoon zoals het was. Een rechter kan de alimentatieplicht wel ongedaan maken als het kind zijn of haar studie niet serieus neemt en er met de pet naar gooit of wanneer het kind zich erg misdraagt, dat moreel gezien het niet van een ouder gevraagd kan worden alimentatie te betalen. Echter komt dit in de praktijk nauwelijks voor.

Stel, dat een kind al wel gaat werken vanaf zijn 18e, dan verdient hij of zij een inkomen en is hij/zij in staat zichzelf te onderhouden. In dat geval hoeft er geen kinderalimentatie meer betaald te worden.

 

Alimentatie herberekenen?

Een ouderschapsplan is meestal na een aantal jaar, wanneer een kind in een andere levensfase terechtkomt aan herziening toe. Dan kan het ook nodig zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Misschien kan je samen bespreken of de alimentatie omhoog of juist omlaag kan en kan je samen een nieuw bedrag vastleggen.

Nog beter is het om direct bij de scheiding al met dit soort zaken rekening te houden, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Heb je nog recht op alimentatie als je gaat samenwonen?

 

Als je bent gescheiden en je besluit te gaan samenwonen met je nieuwe partner, dan kan dat gevolgen hebben voor de alimentatie die je ontvangt.

 

Partneralimentatie na samenwonen

Heb je samengewoond en de relatie is voorbij? Dan is wettelijk gezien er alleen sprake van eventuele partneralimentatie als het een geregistreerd partnerschap betrof. Eén van beiden moet dan significant meer verdienen dan de ander. Was er geen geregistreerd partnerschap? Dan heb jij of je ex-partner geen wettelijk recht op partneralimentatie.

Kinderalimentatie na samenwonen

Hebben jullie minderjarige kinderen en jullie woonden samen? Als de relatie over is, dan bestaat de plicht de kinderen financieel te onderhouden. Dus recht op kinderalimentatie is er altijd. De niet-verzorgende ouder zal verplicht worden de kinderalimentatie te betalen. De alimentatieplicht eindigt wanneer het kind 21 jaar is. Is het kind 18 jaar en is het zelfstandig en voorziet het zichzelf in zijn onderhoud? Ook dan stopt de plicht tot kinderalimentatie geheel of gedeeltelijk.

 

Partneralimentatie ontvangen bij opnieuw samenwonen

Ontving jij uit je vorige relatie partneralimentatie en ga je weer samenwonen met een nieuwe partner? Dan kan je recht op partneralimentatie zomaar wegvallen. Hiervoor moet wel spraken zijn van een vorm van samenwonen als ware je gehuwd. Dat beteken, dat jullie een zorgplicht voor elkaar hebben in hetzelfde huishouden.

Partneralimentatie betalen bij opnieuw samenwonen

Ook wanneer jij als alimentatieplichtige betaalt en opnieuw gaat samenwonen, kan het zijn dat er veranderingen optreden in de partneralimentatie die jij verschuldigd bent. Als jij als alimentatieplichtige ook de nieuwe partner financieel moet onderhouden, is er minder draagkracht om alimentatie te kunnen betalen aan de ex-partner. Andersom is ook mogelijk: je nieuwe partner betaalt ook de woonlasten. Hierdoor wordt jouw draagkracht groter en kan je dus meer alimentatie betalen. In zo’n geval kan je ex-partner een verzoek indienen bij de rechtbank om de alimentatie te verhogen.

Nog beter is het om direct bij de scheiding al met dit soort zaken rekening te houden, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Wees je er dus van bewust dat er voor jullie beide van alles kan veranderen als je gaat samenwonen met een nieuwe partner na een vorige relatie.

Alimentatie wijzigen

 

Als eenmaal het bedrag van de kinder- of partneralimentatie is vastgesteld, betekent dit niet dat dit nooit meer kan wijzigen. Er zijn een aantal redenen te benoemen waarom alimentatie kan wijzigen.

Jaarlijkse indexatie

Ieder jaar stelt de minister van Justitie een percentage vast waarmee zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt verhoogd. Dit heet de jaarlijkse indexatie en wordt vastgesteld aan de hand van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. Voor dit jaar (2020), is het percentage van de indexatie vastgesteld op 2,5 %. Alle bedragen voor alimentatie zijn dus ten opzichte van vorig jaar gestegen met 2,5 %.

Wijziging draagkracht

Een andere reden waarom de alimentatie kan wijzigen, is een verandering in de draagkracht. Een aantal voorbeelden van het wijzigen van draagkracht van zowel een alimentatieplichtige als alimentatieontvanger kunnen zijn:

 • Ontslagen worden of werkeloosheid
 • Pensionering
 • Nieuwe baan (bijvoorbeeld: meer loon, meer draagkracht, of hogere reiskosten door deze nieuwe baan)
 • Hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of samenwonen met een nieuwe partner

Nieuwe afspraken

Jullie kunnen zelf nieuwe afspraken maken als er een wijziging in draagkracht plaatsvindt. Over het algemeen lukt dit prima als jullie nog op een normale manier met elkaar kunnen communiceren. Mocht dit niet lukken, dan kan je een verhoging (of verlaging) van de alimentatie via een advocaat bij de rechter gaan eisen. Belangrijk punt waar je op moet letten als je dat doet: jou moet niets te verwijten zijn. Stel, jij neemt zelf ontslag en vindt geen nieuwe baan, dan is jou te verwijten dat jouw draagkracht minder is en is het dus niet redelijk een verhoging van de alimentatie te eisen. Maar ook een nieuwe baan accepteren met een lager salaris om zo meer alimentatie te krijgen, werkt ook niet zomaar bij een rechter.

Nog beter is het om direct bij de scheiding al met dit soort zaken rekening te houden, zodat je niet voor verassingen komt te staan

 

Scheiden en alimentatie

 

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×